חוזר מס הכנסה- הוראת שעה חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

.1 כללי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו ,)2018 התשע"ז2016- (להלן: "חוק ההתייעלות)" שפורסם ביום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקונים," "הפקודה," בהתאמה) שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס המהווים ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו- שלבי החלה על חברות על ידי הימנעות מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו. תחולת
התיקונים הינה מיום .1.1.2017 על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב)2( ו-ב)3( לפקודה (להלן: "הוראת השעה.)" הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד , שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 (להלן: "המועדהקובע,)" זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה ויפורטו בחוזר זה.

.2 הוראת השעה – לעניין סעיף 125ב )2( ו-ב)3( לפקודה .2.1 סעיף 125ב לפקודה קובע, בין
היתר, כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה %25
ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית
כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – .%30 .2.2 בהתאם להוראת השעה שנקבעה בחוק להתייעלות כלכלית, שיעור מס ההכנסה מדיבידנד יהא %25 לבעל מניות מהותי (להלן: "הדיבידנד המוטב)" בהתקיים כל
התנאים המפורטים. להלן (להלן: "תנאי הזכאות)" :
.2.2.1 רווחים צבורים עד ליום 31.12.2016 – מקור הדיבידנד הינו ברווחים שנצברו

בידי החברה המחלקת עד ליום ב' בטבת התשע"ז(31.12.2016) יובהר , כי מקור הדיבידנד יכול ויהא מרווחים צבורים עד ליום 31.12.2016 בחברות
מוחזקות על ידי החברה מחלקת הדיבידנד המוטב, ובלבד שחולקו לחברה המחלקת וליחיד
בעל המניות המהותי או לחברה המשפחתית עד ליום .30.9.2017

.2.2.2 מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית מקבל הדיבידנד הינו יחיד בעל מניות מהותי או חברה משפחתית זכאית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת
הדיבידנד.
.2.2.3 החברה שילמה את הדיבידנד בתקופת ההטבה
החברה שילמה את ההכנסה מהדיבידנד המוטב לבעל המניות המהותי בתקופה שמיום 1 ינואר
2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017 בלבד (להלן: " תקופת ההטבה.)" מובהר כי לעניין הוראת השעה בלבד, לא יראו בקיזוז ההכנסות מהדיבידנד המוטב כנגד אותו חלק מיתרת החובה או מדירה שהועמדה לשימושו של בעל המניות המהותי
מקבל הדיבידנד, כהפרה של תנאי זה בהוראת השעה ויראו את הדיבידנד כמשולם על ידי החברה ובלבד שמקורה של יתרת החובה של בעל המניות המהותי היא במשיכות מהחברה לאחר תאריך
. 1.1.2013
.2.2.4 ממוצע הכנסות סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת,
במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 (להלן: "שנות הבדיקה)" למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו- ,2016 מאת החברה
המחלקת, במישרין או בעקיפין. סוגי ההכנסות שיכללו בבדיקה האמורה (הן בשנות הבדיקה והן בשנות המס )2017-2019 , לא
יכללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב.

.2.2.5 אי קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך
כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב לא קוזזו הפסדי הון ממכירת נייר ערך בשנת
המס שבה חולק הדיבידנד המוטב בהתאם לסעיף92 )א)(4)(ב( . .3 מס יסף .3.1 סעיף 121ב קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת כהגדרתה באותו סעיף עלתה
בשנת המס 2017 על שש מאות וארבעים אלף ,₪ יהיה חייב במס נוסף בשיעור של3 % )להלן:

.4 הנחיות לפעולה .

4.1 הכנסה מדיבידנד מוטב המשולמת ליחיד או חברה משפחתית בעלי מניות מהותיים חייבת בניכוי מס במקור בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודה ובהתאם לתקנות מס
הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים,( התשס"ו- 2005 . היינו, הכנסה
זו חייבת בניכוי מס בשיעור של ,30% לפי העניין.

.4.2 בעל מניות מהותי המבקש כי ניכוי המס יהא %25 בהתאם לשיעור המס המוטב שנקבע בהוראת השעה, יצהיר כלפי החברה המחלקת, בטופס א805/ המצורף כנספח
ב' לחוזר זה, כי הוא עומד בתנאי הזכאות המצוינים לעיל )להלן: "הצהרת זכאות("
ויצרף לטופס ההצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס הכנסה.
.4.3 החברה המחלקת תנכה מס בשיעור של 25% מסכום הדיבידנד המוטב לו זכאי בעל המניות, בהתאם להצהרתו ולחישוב אותו צירף להצהרת הזכאות.

.4.4 חברה המחלקת דיבידנד מוטב תדווח על ניכוי המס במקור על גבי טופס 804 וטופס /804א ותציין כי הדיבידנד חולק בהתאם להוראת השעה לעניין סעיף 125ב לפקודה עד ליום .30.9.2017 לטפסים אלו יצורפו עותקים מהצהרות הזכאות.

4.5באחריות המשרד המקבל את הצהרת הזכאות כאמור בסעיף 4.4 לעיל, לדאוג להעברת הצהרת הזכאות לתיוק בתיק בעל המניות המהותי גם אם תיק בעל המניות המהותי אינו נמצא במשרד בו נמצא תיק הניכויים של החברה.

.4.6חברה המחלקת דיבידנד מוטב תנפיק לכל בעל מניות מהותי המקבל דיבידנד מוטב אישור לפי טופס 867ג בו יפורט סכום הדיבידנד המוטב ששולם לו וכן שיעור המס שנוכה.

 

.4.7 בעל מניות מהותי המקבל דיבידנד מוטב ידווח על ההכנסה מהדיבידנד המוטב במסגרת הדו"ח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה לשנת המס .2017 בנוסף, יצרף בעל המניות המהותי עותק מהצהרת הזכאות (לרבות המסמכים שצורפו לה) ואת טופס
867ג בו כלולים פרטי החלוקה האמורה.

.4.8 נטל ההוכחה לגבי התקיימות כל תנאי הזכאות להחלת שיעור מס מוטב על הכנסה
מדיבידנד חלה על בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד.

אודות

רואה חשבון בנתניה