העלאת שכר המינימום

העלאת שכר המינימום

בחודש ינואר 2015 פורסם חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום הוראת שעה(, התשע"ה – 2015, לפיו יעלה בהדרגה שכר המינימום, מסך של 4,650 ש"ח, החל מיום 1 באפריל 2015, עד לסך של 5,000 ש"ח מיום 1 בינואר 2017, כדלהלן:

שכר המינימום ל ב ו ג ר (בש"ח):

 

)*( לשעה לחודש לתקופה
25 4,650 מיום 1 באפריל 2015 ועד ליום

31 במארס 2016

 

 

25

4,650 או %47.5 מהשכר הממוצע באותו מועד, לפי הגבוה ׂ(נכון לחודש מאי 2016 4,650 ש"ח)  

החל מיום 1 באפריל 2016

ועד ליום 30 ביוני 2016

25.94 4,825 החל מיום 1 ביולי 2016 ועד

ליום 31 בדצמבר 2016.

26.88 5,000 מיום 1 בינואר 2016

*החלק ה- 186 של שכר המינימום לחודש.

שכר המינימום ל נ ו ע ר, החל מיום1  ביולי 2016 ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (בש"ח):

)*( לשעה לחודש גיל
19.52 3,377 עד גיל 16
20.92 3,619    מגיל 16 עד 17
23.15 4,005    מגיל 17 עד 18
16.73 2,893 חניך

*החלק ה- 173 של שכר המינימום לחודש.

למותר לציין כי השפעת העלאת שכר המינימום אינה מסתכמת בהעלאה הישירה בשכר העובד. עלות העסקת עובד כוללת תשלומים סוציאליים ואחרים אשר נגזרים במישרין משכר העובד כגון; ביטוח לאומי, דמי חופשה, פנסיה וכדומה.

אודות

רואה חשבון בנתניה