הוצאות אחזקת רכב

 "רכב" – כל רכב המוגדר ברישיון מסוג N1- ו M1
הוצאות לאחזקת רכב תוכרנה במגבלות המפורטות להלן:
כרכב (הכוונה L3 בתקנות החדשות תוקנה הגדרת "רכב" ונקבע, כי יש לראות באופנוע מסוג
לאופנוע שנפח המנוע שלו עולה על 33 כ"ס).
רכב תפעולי
נוספה הגדרת "רכב תפעולי" שהינו רכב שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נתקיימו בו אחד
מאלה:
1. רכב ביטחון – כהגדרתו בתקנות התעבורה. הכוונה לאמבולנסים, רכבי משטרה וכיבוי אש.
2. רכב שלא הועמד על ידי המעביד לרשות עובד והרכב משמש אך ורק לצורך העסק ואינו יוצא
ממקום העסק בתום שעות העבודה. במקום העבודה הכוונה למקום העסק שאינו בבית
המגורים.
לגבי רכב תפעולי נקבע כי לא נדרשת בגינו זקיפת שווי וכי כל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי.
רכב הצמוד לעובד
הוצאות בגין רכב צמוד לעובד (שבגינו חייבים לזקוף שווי רכב), יותרו בניכוי במלואן.
יש לשים לב, שבעיקרון אצל חברה לא אמור להיות רכב שהוא אינו תפעולי וגם אינו צמוד. במידה
וקיים רכב שאינו צמוד לעובד אחד, כלומר מספר עובדים "נהנים" ממנו ולא ניתן לייחס את ההטבה בין העובדים, הרי שמקרה כזה שבו לא נזקף שווי שימוש בגין אותו רכב, כל ההוצאה לא תותר
לחברה בניכוי !!
הוצאות רכב אצל עצמאים
הוצאות רכב של עצמאי (ברכב שאינו צמוד לעובד שלו), יותרו בניכוי על פי הגבוה מבין השניים:
.( 45% מתוך הוצאות אחזקת הרכב (ובאופנוע – 25% .1
2. סך הוצאות אחזקת הרכב, בניכוי שווי רכב מסוג זה אילו היה מוצמד לעובד.
. ביום 25.5.2010 פורסם תיקון לתקנות הקיימות אשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2008
.N1 ורכב מסוג M1 בתקנות החדשות שונתה הגדרת "רכב" ונקבע, כי רכב הינו כל רכב מסוג
בנוסף נקבע, כי הוצאות אחזקת רכב יותרו בניכוי בשנת מס כמפורט להלן:
רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו אוטובוס ציבורי או מונית – סכום הוצאות אחזקת רכב בניכוי
שווי השימוש ברכב או סכום בגובה 90% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה.
רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו רכב סיור או מדברי – סכום הוצאות אחזקת הרכב בניכוי שווי
השימוש ברכב או סכום בגובה 80% מהוצאת אחזקת הרכב לפי הגבוה.
בניכוי שווי הכוונה למעשה ל"אומדן" השימוש הפרטי ברכב.
דגשים
1. בכל מקרה בו עצמאי מעמיד לרשות עובדיו רכב צמוד, יש לזקוף שווי רכב ולגביהם הוצאות
הרכב תותרנה במלואן, כאמור לעיל.
2. התקנות החדשות, לא בטלו את החובה לדווח לפקיד השומה את מונה הקילומטראז' של הרכב,
.( בתחילת השנה ובסופה (ראה נספח 3
שווי רכב – רכב שנרכש עד 31.12.2009
בשנת 2014 יעמוד סכום שווי הרכב החודשי כדלקמן:
קבוצת    שווי רכב
מחיר
2,730    1
2,960    2
3,810    3
4,570    4
6,330    5
8,200    6
10,550  7
L3   910

 בשנת המס 2014 , שווי השימוש ברכב היברידי יופחת בסכום קבוע של 560 ש"ח לחודש, הן לרכב
חדש שנרשם מ 1.1.2010- , והן לרכב שנרשם לראשונה לפני המועד האמור.
שווי שימוש ליניארי – רכב שנרשם לאחר 1.1.2010
בחודש 1/2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב).
על-פי התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים (שנרשמו לראשונה מ 1.1.2010- ) לפי
השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר הרכב לצרכן
בשיעור שווי השימוש.
משנת 2011 ואילך שיעור שווי השימוש הוא 2.48% מהמחיר לצרכן של כלי הרכב. תקרת המחיר
לצרכן לצורך חישוב שווי השימוש בשנת 2014 נקבעה לסכום של 506,580 ש"ח.
לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה לפני 1.1.2010 , תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.
רשות המסים מפרסמת את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המסים
באינטרנט, בכתובת הבאה: www.shaam.gov.il/mm-usecar המידע באתר מובא במתכונת של
שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם (בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה
מוטבעים על גבי רישיון הרכב)  וכן במתכונת של קבצי Excel להורדה.
החלטת מיסוי בעניין שווי שימוש ברכב
ביום 30.7.2012 פורסמה החלטת מיסוי 4586/12 הדנה בעניין שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות.
המדובר בחברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ המעסיקה טכנאי שירות המטפלים באלפי
לקוחות. השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע. בכל יום כ 10%- מהטכנאים
הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העבודה. לטענת הטכנאים למעלה מ 75%- מהשימוש ברכב
(על-פי קילומטרים) הינו שימוש לצרכי מתן השירות, ולפיכך ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי
השימוש הפרטי על פי חישוב פרטני לכל עובד.
לפי החישוב המוצע ע"י המבקשים, שווי השימוש ברכב לעובד יהיה בהתאם לחלק היחסי מסך
העלות הכוללת של השימוש ברכב, לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל של אותו עובד מסך הנסיעות
ברכב.
החלטת המיסוי:
הבקשה נדחתה והובהר כי, יש לחייב את הטכנאים בשווי שימוש ברכב כאמור בתקנות מס הכנסה
. (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז 1987-
(2) עוד הובהר כי, שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 2
לפקודת מס הכנסה ובהתאם לרכב שהוצמד לעובד.
מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר
ביום 21.10.2014 , פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנוגע להקלות בזקיפת שווי רכב בכל הנוגע
ל"רכב מאגר".
ההנחיה מתייחסת לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד
כלשהו ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד והכל בנסיבות מיוחדות של העמדת הרכב, הן באשר לחריגה משעות העבודה הרגילות והן באשר לפעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע וכן
בכפוף לאישורים של הדרג הבכיר אצל המעביד ולניהול רישומים מפורטים לצרכי ביקורת המס.
החוזר אינו משליך על ההוראות באשר לקביעת שווי שימוש לעובד בשל רכב צמוד. כאשר
מדובר ברכב צמוד יש לקבוע את השווי בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב),
. התשמ"ז 1987-
יובהר כי באופן עקרוני, באותם מקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או פוטנציאל שימוש כאמור, יש
לזקוף שווי לעובדים, גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג (למשל – רכב
הנותר בחניית עובד).
יחד עם זאת, רשות המיסים אישרה הקלה, לפיה אם הרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה
בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה, לא בסופי שבוע (החל
מיום ה' בערב), באופן אקראי ולא שיטתי – אין צורך לזקוף שווי לעובד.
הקלה נוספת שאושרה ע"י רשות המיסים הינה במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת
בחודש. נקבע כי אם לא מדובר ברכב הנותר בידי העובד לסוף שבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי
היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין מספר הימים בחודש ( 30 יום)
ובלבד והתקיימו על התנאים הבאים:
1. הועמד/ו לרשות העובד רכב/י מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי
מספר ימים מוגבל שאינו עוולה על עשרה ימים וכן במספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית
שאינו עולה על מאה ימים.
2. לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש (אין לו רכב צמוד).
3. לא מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות.
4. הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (החל מתום יום העבודה המלא של העובד בתום
פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או לקראת פעילות
מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה
הרגילות). הרכב יוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה הקבוע למעט אם נדרש לפעילות כאמור
לעיל ביום המחרת.
5. הרכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ועל פי אישור של
הגורם המוסמך במקום העבודה.
6. הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום ה' ועד יום א', בחגים, בשבתות, ימי חופשה, ימי
מחלה או בכל יום היעדרות אחר מהעבודה.
יודגש כי:
1. בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי שימוש חודשי מלא.
2. יובהר כי בגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד.

ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם ע"ש אחר במשרד הרישוי
על פי הנחיה מיום 13.6.2007 שהוציא היועץ המשפטי לרשות המיסים, החל מיום 1.9.2007 , לא
תינתן עוד לחברות האפשרות לטעון, כי כלי הרכב הנרכש הינו בבעלות החברה, אם במרשמי משרד
הרישוי כלי הרכב אינו רשום על שם החברה, אלא על שם בעל המניות.
מאוחר יותר, אף הובהר כי מי שיפעל בניגוד להוראה יראו אותו כמי שמשך כספים מהחברה ולפיכך
יש לחייבו במס בהתאם.
הננו לציין, כי קיימות חוות דעת משפטיות הטוענות, כי הנחיה זו מנוגדת לדיני הקניין
ולעקרונות ההכרה בהוצאה לצרכי מס.
אנו ממליצים ללקוחות אשר בוחרים לפעול בשונה מהנחיית היועץ המשפטי של רשות המיסים,
לפנות למשרדינו לשם קבלת ייעוץ.

אודות

רואה חשבון בנתניה