פוסטים

etel

etel

קרא עוד ←
חוזר מס הכנסה- הוראת שעה חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

חוזר מס הכנסה- הוראת שעה חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.09.2017

.1 כללי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו ,)2018 התשע"ז2016- (להלן: "חוק ההתייעלות)"

קרא עוד ←
העלאת שכר המינימום

העלאת שכר המינימום

העלאת שכר המינימום בחודש ינואר 2015 פורסם חוק שכר מינימום )העלאת סכומי שכר מינימום הוראת שעה(, התשע"ה – 2015, לפיו

קרא עוד ←
מיסוי‏ תשלומים‏ המתקבלים‏ בגין‏ פוליסות‏ ביטוח‏ מפני‏ אובדן‏ כושר‏ עבודה

מיסוי‏ תשלומים‏ המתקבלים‏ בגין‏ פוליסות‏ ביטוח‏ מפני‏ אובדן‏ כושר‏ עבודה

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, בעקבות תיקון 190 לפקודה. קיימים שלושה סוגי פוליסות אובדן כושר

קרא עוד ←
הוצאות אחזקת רכב

הוצאות אחזקת רכב

 "רכב" – כל רכב המוגדר ברישיון מסוג N1- ו M1 הוצאות לאחזקת רכב תוכרנה במגבלות המפורטות להלן: כרכב (הכוונה L3 בתקנות

קרא עוד ←
נסיעה עסקית לחו"ל: הוראות מס-הכנסה וטפסים

נסיעה עסקית לחו"ל: הוראות מס-הכנסה וטפסים

הוצאה בגין נסיעה לחו"ל תותר בניכוי במידה שהייתה הכרחית לייצור ההכנסה. הפירוט הנדרש לגבי כל נסיעה הינו: שם הנוסע, מטרת

קרא עוד ←